Hangzhou MixC Phase 2 -

Hangzhou, China

Client:

SHK & China Resources Land