South Bank Tea Garden -

Chongqing, China

Client:

Zhongwei Real Estate